Wilujeng pepanggihan malih para siswa kalihan pak wyakta purwadi inggih, assalamualaikum wr wb

para siswa sakderengipun pak guru tansah ngemutaken protokoler kesehatan 3M kedah dipuntindakaken inggih para siswa, supados saras sehat para siswa ugi sakulawarga

ing pepanggihan menika pak guru cekak atur pangandikan bilih kasuwun nyinaoni kisi kisi matpel bahasa Jawa

  • Cerita Resi Jatayu¬† isi saha tembung tembung lan tegese

  • Unsur -unsur intrinsik cerita Ramayana

  • Paugerane tembang Macapat inggih, ingkang sampun pak guru aturne ing e learning para siswa, disinau; guru gatra, guru wilangan lan guru lagune

  • Paramasastra kawruh sapala

soal gladhen gunggungipun selangkung (25) para siswa, kalih dasa (20) pilihan ganda lajeng gangsal (5) njodohne.

kasuwun sinau inggih para siswa ancasipun supados kasil biji kanthi sae,aamiin..

Leave a Reply