Bocah-bocah ing pepanggihan minggu menika pak guru badhe nyamektakaken wucalan ngenani paugerane 11 tembang macapat, saged dipunserat ing buku catetan ugi saged dipunsinau minangka kangge seserepan kawruh bocah-bocah.

sakderngipun mlebet ing materi, pak guru kanthi nyuwun ampun kesupen inggih dhawuhipun pamarentah ngenani pandemi covid corona menika, 3M kedah lan baken dipuntindakaken.

PAUGERANE TEMBANG MACAPAT:

Tembang macapat yaiku tembang kang kaiket nganggo wewaton:

Guru gatra yaiku cacahing gatra/larik saben sapada/satembang/sabait.

Guru wilangan yaiku cacahing wanda/ suku kata saben sagatra/salarik.

Guru lagu yaiku tibaning suwanten/swara ing pungkasaning/akhir gatra.

Tembang macapat ana 11, yaiku:

  1. Asmaradana          : 8i, 8a, 8e, 8a, 7a, 8u, 8a     : 7 gatra
  2. Durma                      : 12a, 7i, 6a, 7a, 8i, 5a, 7i      : 7 gatra
  3. Dhandhanggula  : 10i, 10a, 8e, 7u, 9i, 7a, 6u, 8a, 12i, 7a   : 10 gatra
  4. Gambuh                  : 7u, 10u, 12i, 8u, 8o                : 5 gatra
  5. KInanthi                  : 8u, 8i, 8a, 8i, 8a, 8i                 : 6 gatra
  6. MIjil                           : 10i, 6o, 10e, 10i, 6i, 6u        : 6 gatra
  7. Megatruh              : 12u, 8i, 8u, 8i, 8o                    : 5 gatra
  8. Maskumambang : 12i, 6a, 8i, 8a                           : 4 gatra
  9. Pangkur                  : 8a, 11i, 8u, 7a, 12u, 8a, 8i   : 7 gatra
  10. Pocung                    : 12u, 6a, 8i, 12a                        : 4 gatra
  11. Sinom                      :  8a, 8i, 8a, 8i, 7i, 8u, 7a, 8i, 12a   : 9 gatra

 

Leave a Reply