Anak-anakku tetep gumregah rasa lan tandhange inggih anak-anakku ateges semangat anggone sinau saking griya, mbiyantu bapak ibu sedaya keluwarga ing griya..tetep 3M inggih, ngangge masker standar kesehatan, asring wijik astanipun ngangge sabun saha mbetha handsanitaser lan pungkasan jarak anggone sesrawungan dijaga.

Kawruh sapala, paramasastra:

Unsur-unsur Intrinsik Susastra

  1. Paraga, yaiku sapa bae wong kang kacaritakake. ana paraga utama (protagonis), paraga kapindho (antagonis), lan paraga pambyantu (tritagonis).
  2. Araning papan, ana ngendi dumadhining carita iku.
  3. Wektu kadadeyane, kapan carita iku dumadi.
  4. Aluring carita, kepiye kadadeyan iku kacaritakake. Alur carita ana kang lempeng (lurus) tegese mentas iki banjur iki, mangkono terus nganti rampung. ana uga kang sawise iki bali maneh ngambali sadurunge, yaiku kang aran alur balik (flashback).
  5. Wekasaning carita (endhing), yaiku ana kang dialami dening para paraga sawise kacaritakake. ana kang paraga utamane nemahi cilaka tumekaning tiwas (tragedy endhing), apa banjur uripe laras kepenak (happy endhing).
  6. Amanat, yaiku piwulang luhur kang kinandhut ing carita.
    Anak-anakku sedaya diserat catet ing buku catetan inggih, kangge seserepan lan nambah referensi kawruh

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *