Wilujeng enjang anak-anak, wilujeng pepanggihan malih ing semester ganep menika inggih. sakderengipun mlebet ing materi asring paak guru ngemutaken bilih sedaya anak-anak KEDAH (HARUS DAN HUKUMNYA WAJIB INGGIH) ngenani kahanan menika taksih covid-19 kasuwun sedaya anak-anakku kalebet ugi kaluwarga kedah ngurmati pancadan/aturan PROTOKOLER KESEHATAN INGGIH..
angka setunggal, ngangge masker ingkang standare inggih SNI/MEDIS menawi medal utawi ing njero ruangan bebrayan/masyarakat umum.
angka kalih, njaga jarake olehe sesrawungan karo liyan.
angka tiga, asring wijik/cuci astane dhewe-dhewe minimal kalih dasa detik lan nganggo sabun, kajaba menika yen ora ana sabun ngangge handsanitaser.
kanthi gegayuhan tinebehna nir baya nir sambekala..aamiin
anak-anakku pak guru keparengna ngaturaken sawetawis materi ing semester ganep menika kanggo sinaumu ing griya sowang-sowang sakdangunipun kahanan pandemi corona/covid menika..wilujeng anggone ngudi kawruh sinau inggih anak-anakku, saged dipuntingali ing Buku Paket Kelas VIII
atur pesen saking pak guru “Gumregah rasane, Gumregut tandhange, Cancut tali wanda”

salajengipun pak guru nyamektakaken materine apa bae ing semester ganep kahanan pandemi covid-19 ing kahanan menika.

MATERI ESENSIAL / KOMPETENSI DASAR

MATA PELAJARAN BAHASA JAWA

SEMESTER GENAP

KELAS VIII

 

NO KOMPETENSI DASAR
1 3.1  Memahami isi teks cerita Ramayana (Resi Jatayu)

4.1  Menanggapi isi teks cerita Ramayana (Resi Jatayu) dengan ragam krama

2 3.4  Memahami isi teks dialog antara orang tua dan anak (Tema : Serat Wulangreh Pupuh Kinanthi)

4.4  Menulis dan menyajikan teks dialog yang melibatkan tokoh orang tua (Tema : Mengisi waktu luang)

3 4.5  Mengalihaksarakan teks cerita Ramayana (Kidang Kencana) 1 (satu) paragraf berhuruf Latin ke huruf Jawa (Materi : Menulis kata berimbuhan)

Leave a Reply