Materi 9/ 10 Basa Jawa kelas 9

 

Mata pelajaran           : Bahasa Jawa

Guru Pengampu          : Sumarmi ,S.Pd

Materi                         : Pitutur luhur ing Tembang Dhandhang gula

Hari ,tanggal               : Jumat,9 Oktober 2020

Kelas,semester            : IX / I

Pambuka :

Dina iki pak guru bakal ngajak bocah – bocah nyinau lan nggoleki pititur luhur saka Tembang Macapat pupuh Dhandhang gula saka Serat Wulangreh , Kanggo mangerteni isine nasehat saka tembang iku.

Materi inti :

Tembang Dhandhan gula

( buku paket halaman 21-22 )

 

A.Pada 1.

Pamedhare wasitaning ati

Cumanthaka aniru pujangga

Dhahat mudha ing batine

Nanging kedah ginunggung

Datan wruh yen akeh ngesemi

Ameksa angrumpaka

Basa kang kalantur

Tutur kang katula – tula

Tinalaten rinuruh kalawan ririh

Mrih padhanging sasmita

Tegese .

Ngandhakake isine ati,kumawani niru wong pinter ( pujangga ),ngrumangsani yen isih enom,nanging kudu digedhekake atine sinajan ana wong sing ngremehake,meksa nyusun basa sing kebacut salah ,tetembungan sing kebacut kliru diajarake sing bener kanthi tlaten lan sabar ,supaya dadi padhangeng pikir. 

Pitutur luhur

Isih enom kudu wani elik –elik yeng ana wong kliru kanthi tlaten lan sabarsanajan kadhang

disepelekake dening wong liya ,supaya sing salah ora kebacut salah.

Tugas

Pak guru bakal menehi teges pada 2 nganti 4 mengko golek ana Pitutur luhure

B.Pada 2

Sasmitane ngaurip puniki

Mapan ewuh yen nora weruha

Tan umeneng ing uripe

Akeh kang ngku – aku

Pangrasane sampun udani

Tur durung wruh ing rasa

Rasa kang satuhu

Rasaning rasa punika

Upayanen darapon sampurna ugi

Ing kauripanira

 

Tegese .

Rasaning wong urip kuwi,manggon rasa isin yen ora ngerti,ora bakal meneng sasuwening urip,akeh wong sing ngaku,rumangsane wis pinter,mangka durung ngerti  bab rasa,rasa kang satenane,rasa kang satenane kuwi kudu digoleki lan  dilatih  ana ing uripmu.

 

Pitutur luhur

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

C.Pada 3

Jroning kur’an nggoning rasa yekti

Nanging ta pilih ingkang uninga

Kajaba lawan tuduhe

Nora kena den awur

Ing satemah nora pinanggih

Mundhak katalanjukan

Tedah sasar susur

Yen sira ayun waskitha

Sampurnane ing badanira puniki

Sira anggegurua.

 

Tegese .

Ana in kitab iku panggonane rasa kang satenane,nsnging kudu milih sing wis ngerti,kajaba menawa ana sing ngandhani,ora kena diawur,sing akhire ora ketemu,supaya ora kebacut oleh,nasehat sing salah,yen kowe kepengin kepinteranmu sempurna ing awakmu,kowe kudu golek guru

 

Pitutur luhur

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

D.Pada 4

Nanging sira yen nggeguru kaki

Amiliha manungsa kang nyata

Ingkang becik martabate

Sarta kang weruh ing kukum

Kang ngibadah lan kang wirangi

Sokur oleh wang tapa

Ingkang wus tumungkul

Tan mikir pawewehing liyan

Iku pantes sira guronana kaki

Sartane karuhana

 

Tegese .

Nanging yen kowe golek guru ngger,miliha wong kang tenan,yaiku wong sing becik klakuane ,lan sing ngerti masalah hukum,sing sregep ngibadah lan wong sing ngati – ati,sokur yen entuk wong sing seneng prihatin sing wis ora seneng badha donya,ora ngarep – arep diwenehi dening wong liya,wong kaya ngono kuwi patut yen didadekake gurumu ngger,ajarane ngertenana.

 

Pitutur luhur

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

 

Panutup :

  • Aja lali keterangane pak guru ing ndhuwur kabeh dicathet luwih dhisik ana ing buku tulismu .
  • Ana ing pitutur luhur pada 2 nganti 4 digoleki diisekake ana ing titik – titik
  • Tetep semangat anggone nggarap tugas – tugas saka pak guru / bu guru  supaya dadi boca kang pinter
  • Aja lali dijaga kesehatane kanthi nindakake protocol kesehatan
  • Ngibadah , ndonga lan bekti mran wong tuwa.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *