Materi 7 Basa Jawa kelas 8

Mata pelajaran           : Bahasa Jawa

Guru Pengampu          : Sumarmi ,S.Pd

Materi                         : Paribasan lan Bebasan

Hari ,tanggal               : Jumat,11 September 2020

Kelas,semester            : VIII / I

 

Pambuka :

Dina iki pak guru bakal ngajak bocah – bocah nyinau bab Paribasan lan bebasan ,supaya padha ngerti apa lan kanggo apa gunane ana ing masyarakat Jawa.

 

Materi inti :

Paribasan lan Bebasan

Pengertian :

Paribasan yaiku unen – unen ( ungkapan ) kang gumathok ,ajeg panganggone lan tegese wantah.

 • Gumathok tegese wis ditemtokake tembung – tembunge
 • Ajeg panganggone diucapake sapa wae padha.
 • Tegese wantah utawa asli ora nganggo perumpamaan ( tegese ya tembunge kuwi dhewe )

Tuladha :

 1. Becik ketitik ala ketara tegese sapa sing tumindak becik utawa ala suwe – suwe bakal dingerteni won liya ( ketara ).
 2. Adigang ,adigung lan adiguna yaiku wong sing gemedhe amarga rumongsa luwih kuwat ( gang ) ,sugih ( sugih ) utawa pinter ( guna )
 3. Criwis cawis tegese wong sing akeh omonge nanging uga pinter ngrampungake pegawean .

Bebasan yaiku unen – unen kan gumathok ,ajeg panganggone lan migunakake pangumpaman ( perumpamaan ) sing digambarake tumindakke.

Ciri – cirine : Ora disebutake pelakune.

Tuladha :

 1. Nguyahi segara tegese nindakake pegawean sing muspra ( ora guna )
 2. Ancik – ancik pucuking eri tegese nindakake pegawean sing mbebayani
 3. Ngubak – ubak banyu bening tegese gawe masalah ana ing panggonan kang

aman.

Bocah – bocah saka conto ing ndhuwur gatekna mesthi bakal ngerti bedane antarane paribasan lan bebasan.

 

Tugas :

Coba unen – unen ngisor iki gatekna endi sing paribasan lan endi sing bebasan banjur golekana tegese saka buku Pepak Basa Jawa.

 

 1. Ana catur mungkur
 2. Tulung menthung
 3. Nglungguhi klasa gumelar
 4. Nyolong pethek
 5. Sedumuk bathuk senyari bumi
 6. Mban cindhe mban siladan.
 7. Idu didilat maneh.
 8. Sedhakep ngawe- awe
 9. Alon – alon waton kelakon
 10. Nurut ilining banyu

Digarap ana ing buku tugas sing becik ,digoleki ana ing buku pepak ,yen ora ana bias takon marang wong tuwamu.

Sepisan meneh welinge pak guru:

 • Aja males amarga yen nganti males sing rugi awake dhewe.
 • Jaga kesehatan .
 • Aja metu saka ngomah yen ora penting banget.

Surakarta.11 September 2020

Guru mata pelajaran

 

 

Sumarmi ,S.Pd

 

Leave a Reply