Materi 6 Basa Jawa kelas 9

Mata pelajaran    : Bahasa Jawa
Guru Pengampu : Sumarmi ,S.Pd
Materi                   : Upacara adat
Hari ,tanggal       : Jumat,4 September 2020
Kelas,semester : IX / I

Pambuka :
Dina iki pak guru bakal ngajak bocah – bocah nyinau bab Ngaturake welingan / pesen (atur – atur ) supaya padh ngerti kepriye carane menehi kabar marang wong liya kang bener lan becik .

Materi inti :
Pengertian welingan / pesen ( atur – atur )

Yaiku menehi kabar marang wong lya kanthi ora langsung.
Jinis – jinis welingan:
a. Informasi ( kabar )
b. Pangajak ( acara lomba,tontonan ,kerjabakti lsp)
c. Rancangan kegiatan ( Program kerja)
d. Pitakonan lan sapanunggalane.
Unsur pokok nalika ngaturake welingan / pesen ( atur – atur )

 Pengirim warta yaiku wong sing duwe kepentingan menehi kabar
 Panampa warta yaiku wong sing diwenehi kabar
 Pawarta yaiku isine kabar
Urut – urutane lakune welingan :
A.Pengirim warta
Yaiku Pengirim warta yaiku wong sing duwe gagasan kanggo menehi kabar kang bakal dikandhakake marang wong liya.
B.Simbul //isyarat
Yaiku piranti kang digunakake kanggo menehake kabar biasane nganggo isyarat tangan,simbul- simbul utawa tetembungan ,tuladhane :
Tangan ; ngawe,dha-dha,nduding lan apanunggalane
Simbul ; Sapu lan cikrak ,sendhol lan garpu ,morse,simaphor lan sapanunggalane
Tetembungan ,ing jaman saiki sin paling gampang digunakake .
C.Panglantar / media Media
yaiku sarana kang digunakake kanggo ngirim umpamane ; Radio,Televisi Pos, Hp.lan sapanunggalane.
D.Nyurasa welingan
Yaiku kanggone sing nampa kabar perlu mangerteni apa isi kabar kang dikirim dening pengirim
E.Panampa welingan
Yaiku wong sing diwenehi kabar,
F.Wangsulan
yaiku tanggapan saka wong sing nampa welingan maran wong sing menehi welingan.
Panutup
Supaya luwih jelas coba wacanen tuladha pacelathon ing buku paket halaman 63 – 64,gatekna kepriye carane menehi kabar lewat telephon kang bener lan becik.
Yen uwis banjur garapen tugas /PR sing ana ing buku paket halaman 65.tulisen kang becik ing buku tulis.

Upaya luwih jelas  tontonen lan gatekna Vidio ngisor iki

Leave a Reply