Minggu ke 5 Bahasa Jawa kelas 8 A-F | unsur intrinsik

Materi 4 Bahasa Jawa kelasa 8

Jum’at ,14 Agustus 2020

I.Pambuka.

Assalamu ‘alaikum wr.wb.

Bocah –bocah sadurunge pak guru miwiti wulangan esuk iki,luwih dhisik pak guru ndangu:

 • Esuk iki mau apa wis padha ngibadah apa durung ?
 • Tugas minggu kepungkur apa wis padha digarap,awas aja nganti diendhe-endhe,sing akhire ora digarap .
 • Kanggo nampa pelajaran esuk iki goleka panggonan sing nyaman.
 • Tetep semangat ora kena bosen,kabeh tugasmu bakal dibiji pak guru kanggo ngisi raportmu.

Mengko apa sing diterangake pak guru digatekake tenan.

II.Inti pelajaran

Bocah-bocah dhek emben pak guru wis maringi tugas nulis crita legendha jeneng panggonan utawa desa sing ana sacedhakmu,ing dina iki pak guru bakal ngajak bocah bocah nggoleki unsure-unsur intrinsik kang ana ing saben crita utawa dongeng,supaya luwil jelas apa wae unsur intrinsik kang ana ing crita /dongeng kuwi yaiku :

 • Tema yaiku gagasan utawa pikiran pokok kang kanggo dhasar nulis crita /dongeng.
 • Paraga yaiku sapa wae wong-wonge kang ana ing sajroning crita.
 • Penokohan yaiku watak-watake saben tokoh ( Protagonis /becik utawa antagonis /ala).
 • Alur /Plot yaiku urut urutan lakune crita /dongeng :
 • Alur maju ( urut saka kenalan,masalah,ngampungake masalah )
 • Alur mundur ( saka kenalan ,ngrampungake masalah lagi dicritakake masalahe )
 • Alur campuran urut saka kenalan,ngrampungake masalah diselingi nyritakake masalahe)
 • Latar /seting yaiku nerangake kedadeyane ana ngendi,kapan lan kepriye .
 • Amanat / pesan yaiku nasehat apa kang dikarepake ana ing crit /dongen kuwi
 • Sudut pandang yaiku posisi pengarang,apa mung ndongeng,apa melu dadi paragane.

III.Panutup.

Sawise bocah –bocah ngerti unsur intrinsik  crita utawa dongeng saiki tugase pilihen salah siji saka crita legendha 🙁 Halaman 9-20)

 • Dumadine Rawa Jombor
 • Sejarahe Yaqowiyu
 • Dumadine Rawa Pening
 • Dumadine Kutha Pathi

Golekana unsure intrinsik :

Temane apa

Paraga sapa wae

Penokohan (watake tokohe piye)

Alure piye maju,mundur apa campuran

Latar kedadeyane ( ana ngendi,kapan lan piye )

Amanate crita nasehati apa

Sudut pandang,pengarenga ana apa ora ,yen ana dadi apa.

*.Digarap ing buku cathetan

*.ditulis sing becik lan cetha supaya gampang diwaca.

Supaya luwih jelas tontonen vidio iki !

Ajalali absen ana ing kolom komentar

tulis jeneng lan kelasmu dhewe !

45 Comments
 1. Nibros Gilang P
 2. Fransiska ayu firnanda
 3. Dufi Putra
 4. Asyraf Zahirul U.A.
 5. Revana Meilany
 6. Diana purwita sari
 7. Alicia eager u
 8. Natswha Aela F.A
 9. Alexandria maharani
 10. AMELDA FATMAWATI.
 11. Azizah naila sekar maharani
 12. Shafa Alya E.P
  • Virgin
 13. Naura Fadila H.M
 14. Arba'atun k
 15. Annisa
 16. nathania
 17. Syifana Atika Mulya
 18. Shallomita safina . P
 19. Febri Fajar Herlambang
 20. Lindu Aji Pratama Putra
 21. Kaylan
  • Kaylan
 22. lunna
 23. Kanira Jahrani Ranggadewani
 24. Fadil Abdilah Muizz
 25. Soni Aditya
 26. Hisyam Fadhil
 27. Rico Adi Nugraha
 28. Kailla safa rahmadita
 29. Amara OR
 30. Aprilia Zulfa Transylla
 31. gading tegar syahputra
 32. Riky Ardana Satia
 33. Fauzi Zaidan Ghufron
 34. M ARUN AR RIZKY
 35. Dita
 36. Rengga syamsul nur falaq 8B / 29
 37. Radito Dimas p
 38. Ananta Desya Amelia
 39. Delviana leovita putri
 40. Muhammad Djuan Ramadhan
 41. Putri cangtipp:)
 42. Mahesti Elita Damaynti
 43. Mahesti Elita Damaynti

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *